Polski Blog

Polski Blog

Popularne Posty

Sport Terms in English: Ultimate Guide for Sports Fans

Jeste? mi?o?nikiem sportu i chcesz poszerzy? swoje horyzonty, ucz?c si? angielskich nazw ró?nych dyscyplin sportowych?…

3 Min czytania

Popraw Swój Akcent Angielski: Poradnik i ?wiczenia

Aby sta? si? p?ynnym i zrozumia?ym w mówieniu po angielsku, nie wystarczy zna? s?ownictwa czy…

3 Min czytania

Top 5 Easy English Books for Beginners to Read &…

Czytaj?c ksi??ki w j?zyku angielskim, nie tylko zanurzamy si? w fascynuj?ce historie, ale te? efektywnie…

4 Min czytania

Jak Stworzy? Skuteczny Elevator Pitch: Poradnik

W dzisiejszym szybko zmieniaj?cym si? ?wiecie biznesu, zdolno?? do szybkiego i efektywnego przekazywania kluczowych informacji…

3 Min czytania

Opanuj Small Talk po Angielsku: Poradnik i Przyk?ady

Small talk, czyli krótka, niezobowi?zuj?ca rozmowa, jest niezwykle wa?na w kulturze anglosaskiej. Pozwala ona nie…

3 Min czytania

Przewodnik Stopniowania Przys?ówków w Angielskim: Porady i ?wiczenia

Znajomo?? stopniowania przys?ówków w j?zyku angielskim jest kluczowa dla ka?dego, kto chce p?ynnie i poprawnie…

3 Min czytania

Wzboga? Wypowiedzi: 22 Angielskie Przymiotniki – Poradnik

Poznaj?c j?zyk angielski, szybko u?wiadamiamy sobie, jak wielk? rol? w komunikacji odgrywaj? przymiotniki. Umo?liwiaj? one…

4 Min czytania

Pocz?tki i Ewolucja J?zyka Niemieckiego: Pe?na Historia

J?zyk niemiecki, znany dzi? jako jeden z najwa?niejszych j?zyków w Europie, ma d?ug? i fascynuj?c?…

3 Min czytania

Top 10 ?miesznych S?ów Polskich: Humor i Znaczenia

J?zyk polski pe?en jest niespodzianek i ciekawostek, które mog? wzbudzi? zarówno zdumienie, jak i salwy…

4 Min czytania

Przewodnik Kultury USA: ?wi?ta i Tradycje Ameryka?skie

Stany Zjednoczone s? narodem bogatym w ró?norodno?? kulturow?, co znajduje odzwierciedlenie w jego unikalnych zwyczajach…

3 Min czytania

Top 6 ?mieszne Nazwy Miejscowo?ci w Anglii – Zobacz List?!

Anglia, znana z bogatej historii, imponuj?cych zabytków i malowniczych krajobrazów, kryje w sobie tak?e miejsca,…

3 Min czytania

Inuickie S?owa na ?nieg: 50 Fascynuj?cych Okre?le? i Ich Znaczenia

J?zyk inuicki, b?d?cy bezpo?rednim ?wiadectwem zwi?zku mi?dzy kultur? a ?rodowiskiem, zawiera ponad pi??dziesi?t terminów opisuj?cych…

3 Min czytania

Must-Know Cool English Phrases for Every Occasion

Uczenie si? j?zyka angielskiego otwiera przed Tob? ca?y ?wiat mo?liwo?ci – zarówno w ?yciu zawodowym,…

3 Min czytania

Nauka Kolorów po Niemiecku: Wymowa, Kultura, Zwroty

Nauka j?zyka niemieckiego otwiera przed nami drzwi do odkrywania bogatej kultury i tradycji Niemiec. Jednym…

3 Min czytania

Nauka J?zyka w 15 Minut: Odkryj Aplikacj? Rewolucj?

Zastanawiasz si?, jak w ci?gu zaledwie 15 minut dziennie mo?esz opanowa? nowy j?zyk? Odpowied? tkwi…

3 Min czytania

Odkryj Ameryka?skie Miasta: Od Nowego Jorku do San Francisco

Stany Zjednoczone maj? bogat? mozaik? ró?norodnych miast, ka?de z nich oferuje unikalne do?wiadczenia i kulturow?…

4 Min czytania

Nauka Niemieckiego: Dni Tygodnia i Miesi?ce – Przewodnik

Nauka j?zyka niemieckiego otwiera przed tob? nowe mo?liwo?ci, zarówno w ?yciu zawodowym, jak i prywatnym.…

3 Min czytania

Rodzina Windsorów: Od Tradycji do Nowoczesno?ci w Monarchii

Rodzina Windsorów, symbol brytyjskiej monarchii, ewoluuje od wieków, balansuj?c pomi?dzy ci??arem tradycji a potrzeb? dostosowania…

3 Min czytania

Pisarki w Literaturze: Od Historii do Porad dla Pocz?tkuj?cych

Od dawnych czasów do wspó?czesno?ci, kobiety-pisarki odgrywa?y znacz?c? rol? w kszta?towaniu literatury ?wiatowej. Ich s?owa…

3 Min czytania

Perfekcyjny Kanelbullar: 5 Skandynawskich Sekretów Ulepszenia

Kanelbullar, znany tak?e jako szwedzki cynamonowy bu?eczka, to kwintesencja skandynawskiej kuchni, która podbi?a podniebienia na…

3 Min czytania

Mi?dzynarodowy Dzie? Kobiet: Historia, Znaczenie i Obchody

Mi?dzynarodowy Dzie? Kobiet, obchodzony corocznie 8 marca, jest znakomit? okazj? do podkre?lenia osi?gni?? kobiet na…

4 Min czytania

Kompletny Przewodnik po RuPaul’s Drag Race: Historia i Wp?yw

RuPaul’s Drag Race to nie tylko program telewizyjny; to globalne zjawisko, które zrewolucjonizowa?o postrzeganie drag…

4 Min czytania

Najwi?cej Oscarów: Top Filmy Mi?dzynarodowe | Przewodnik

Kategoria filmu mi?dzynarodowego na gali Oscarów, znana równie? jako Oscar za najlepszy film nieangloj?zyczny, to…

3 Min czytania

Halloween: Pocz?tki, Tradycje i Wp?yw na Kultur?

Halloween to ?wi?to, które ka?dego roku 31 pa?dziernika elektryzuje wyobra?ni? milionów ludzi na ca?ym ?wiecie.…

3 Min czytania

Pocz?tki i Ewolucja J?zyka Angielskiego: Kompletny Przewodnik

J?zyk angielski, znany dzisiaj milionom u?ytkowników na ca?ym ?wiecie, nie pojawi? si? znik?d. Jego historia…

3 Min czytania

Odkryj Najpi?kniejsze S?owa ?wiata: Francuski, W?oski i Wi?cej

Niew?tpliwie ka?dy j?zyk ukrywa w sobie magi? i tajemnic?, przemawiaj?c do nas nie tylko s?owami,…

3 Min czytania

?wi?teczne Tradycje w Szwecji: Kto Przynosi Prezenty?

W Szwecji, podobnie jak w wielu innych krajach, grudzie? jest miesi?cem wype?nionym magi? i oczekiwaniem.…

3 Min czytania

Nauka Angielskiego: Dni Tygodnia i Miesi?ce – Przewodnik

Znajomo?? j?zyka angielskiego otwiera drzwi do globalnej komunikacji i mo?liwo?ci. W?ród pierwszych kroków w nauce…

3 Min czytania

Nauka Angielskiego: Owoce i Warzywa z T?umaczeniami i Wymow?

Nauka j?zyka angielskiego otwiera przed nami drzwi do globalnej komunikacji i kultury. Znajomo?? nazw owoców…

4 Min czytania

Najd?u?sze S?owo po Francusku i Nauka z Podcastem

Poznawanie nowych j?zyków otwiera przed nami drzwi do fascynuj?cych kultur, niepowtarzalnej literatury oraz niespotykanych dot?d…

4 Min czytania

J?zyki w USA: Przewodnik po Oficjalnych i Popularnych J?zykach

Stany Zjednoczone to mieszanka kultur i j?zyków, których wp?yw mo?na zauwa?y? na ka?dym kroku. Cho?…

4 Min czytania

Najlepsze Kursy J?zyka Ukrai?skiego dla Uchod?ców

Nauka j?zyka ukrai?skiego staje si? coraz bardziej istotna dla uchod?ców pragn?cych zintegrowa? si? z ukrai?sk?…

3 Min czytania

Weso?ych ?wi?t w Ró?nych J?zykach: Przewodnik Po ?yczeniach

Gdy zbli?aj? si? ?wi?ta, wiele osób chce z?o?y? ?yczenia swoim bliskim, przyjacio?om czy nawet kolegom…

3 Min czytania

?wi?teczny Jarmu? po Hiszpa?sku: Tradycje i Przepisy

W ?wi?tecznym okresie, kiedy domy pachn? cynamonem i pomara?czami, a kuchnie wype?niaj? si? zapachami tradycyjnych…

3 Min czytania

Jak Mówi? „Dzie? Dobry” po Niemiecku: Poradnik Przywitania

Poznawanie j?zyków to brama do innych kultur i sposobów my?lenia, a nauka odpowiednich sposobów przywitania…

3 Min czytania

Jak Poprawnie Wymawia? „th” w Angielskim – Poradnik

Wiele osób ucz?cych si? angielskiego napotyka na trudno?ci przy próbie prawid?owego wymawiania dwuznaku „th”. To…

3 Min czytania

Ukrai?ski vs Polski: Porównanie, Wp?yw Historii i Kultury

J?zyki ukrai?ski i polski, mimo i? nale?? do tej samej grupy lechickiej w ramach s?owia?skiej…

3 Min czytania

J?zyki Urz?dowe Indii: Wp?yw na Edukacj? i Biznes

Indie, kraj niesko?czonej ró?norodno?ci kulturowej, religijnej i j?zykowej, stanowi? fascynuj?cy przypadek wieloj?zyczno?ci urz?dowej. Rozumienie dynamiki…

3 Min czytania

Odbieranie Telefonu po Angielsku: Kompletny Przewodnik

Odbieranie telefonu w j?zyku angielskim mo?e wydawa? si? wyzwaniem, zw?aszcza dla osób, które dopiero zaczynaj?…

3 Min czytania

Przewodnik: Angielskie Zwroty na Lotnisku dla Podró?uj?cych

Podró?e lotnicze mog? wydawa? si? stresuj?ce, zw?aszcza dla tych, którzy nie czuj? si? pewnie komunikuj?c…

3 Min czytania

Opanuj Czasownik Potere: Przewodnik po W?oskich Modalnych

W?oskie czasowniki modalne stanowi? istotny element gramatyki, umo?liwiaj?c nam wyra?enie zdolno?ci, mo?liwo?ci czy konieczno?ci. W…

3 Min czytania

T?skni? za Tob? po Hiszpa?sku: Poradnik i Przyk?ady

Wyra?enie uczu? w obcym j?zyku mo?e by? wyzwaniem, ale tak?e pi?kn? okazj? do g??bszego poznania…

3 Min czytania

Wie vs Als w Niemieckim: Zasady, Przyk?ady i ?wiczenia

Nauka niemieckiego mo?e przysparza? wielu wyzwa?, a jednym z nich jest bez w?tpienia opanowanie u?ycia…

3 Min czytania

Odkryj J?zyki Afryki: Ró?norodno??, Historia i Wp?yw

Afryka, kontynent wype?niony kolorem i ?yciem, jest domem dla imponuj?cej ró?norodno?ci kulturowej, której fundamentalnym fundamentem…

3 Min czytania

Jak Skutecznie Rozmawia? po Angielsku przez Telefon

W dobie globalizacji umiej?tno?? pewnej i skutecznej komunikacji w j?zyku angielskim sta?a si? niezb?dna. Telefon,…

3 Min czytania

Nauka Godzin po Niemiecku: Kompletny Przewodnik i ?wiczenia

Nauka niemieckiego mo?e by? fascynuj?c? przygod?, a jednym z kluczowych aspektów, który ka?dy ucz?cy si?…

3 Min czytania

Jak Wyrazi? Emocje po Angielsku: Przewodnik i ?wiczenia

Nauka j?zyka angielskiego otwiera przed nami nowe mo?liwo?ci komunikacji z lud?mi z ca?ego ?wiata. Jednym…

2 Min czytania

Jak Zacz?? Rozmow? po Angielsku: Kompletny Przewodnik

Nauka j?zyka angielskiego otwiera przed tob? drzwi do mi?dzynarodowej komunikacji oraz nieograniczonych mo?liwo?ci edukacyjnych i…

4 Min czytania

Na Zdrowie Globalnie: Jak Mówi? w Ró?nych J?zykach i Kulturach

„Na Zdrowie” to wyra?enie, które w kulturze polskiej pe?ni wa?n? funkcj? spo?eczn?, b?d?c cz?stym towarzyszem…

3 Min czytania

Aave – Przewodnik: Co To Jest, Funkcje i Jak Zacz??

Aave to rewolucyjna platforma finansowa oparta na technologii blockchain, która umo?liwia u?ytkownikom po?yczanie i po?yczanie…

3 Min czytania

?piewaj Sto Lat” w 5 J?zykach: Przewodnik po ?yczeniach Urodzinowych”

?piewanie „Sto Lat” to nie tylko polska tradycja. Urodziny to uniwersalne ?wi?to, a ka?da kultura…

3 Min czytania

Bud Laska: Jak Rozumie? i U?ywa? Ukrai?skich Zwrotów

J?zyk ukrai?ski, pe?en bogatej kultury i historii, oferuje unikalne wyzwania i mo?liwo?ci dla ucz?cych si?.…

3 Min czytania

Angielski Alfabet: Jak Czyta? i Wymawia? Litery

Angielski j?zyk jest jednym z najbardziej uniwersalnych j?zyków na ?wiecie, a jego znajomo?? otwiera przed…

3 Min czytania

Akwizycja J?zyka: Teorie i Metody – Wszystko, co Musisz Wiedzie?

Akwizycja j?zyka jest fascynuj?cym procesem, który pozwala nam na przyswajanie i u?ywanie j?zyków. Proces ten…

3 Min czytania

Angielski o Rodzinie: S?ownictwo i Drzewo Genealogiczne

Rozmowa o rodzinie to jeden z najbardziej podstawowych, a zarazem niezb?dnych elementów nauki j?zyka angielskiego.…

3 Min czytania

Anglicyzmy w Polskim: Wp?yw i Przyk?ady w Biznesie i Technologii

Anglicyzmy w j?zyku polskim to temat, który wzbudza wiele emocji. Polemika na ten temat zazwyczaj…

3 Min czytania

Cze?? po Angielsku: Przewodnik Powita? dla Pocz?tkuj?cych

Kiedy zaczynamy nauk? j?zyka angielskiego, jednym z pierwszych wyrazów, które poznajemy, jest s?owo „cze??”. Jest…

3 Min czytania

Australijski Akcent: Tajemnice, Historia i Jak si? Nauczy?

Australijski akcent fascynuje i zaskakuje – jest wyj?tkowym zjawiskiem w?ród ró?norodno?ci akcentów j?zyka angielskiego. To,…

3 Min czytania

7 Nietypowych Fobii, W Tym Strach Przed D?ugimi S?owami

Fobie stanowi? dla wielu osób codzienn? walk?, wp?ywaj?c na ich ?ycie w sposób, który wydaje…

3 Min czytania

Angielskie S?owa w Niemieckim: Wp?yw i Popularne Zapo?yczenia

J?zyk niemiecki, z jego bogat? histori? i z?o?on? struktur?, otwiera si? na wp?ywy zewn?trzne, z…

3 Min czytania

Alfabet Alfa Bravo: Kompletny Przewodnik i Zastosowania

Alfabet Angielski Alfa Bravo, znany równie? jako Alfabet Fonetyczny NATO, to narz?dzie komunikacji, które jest…

3 Min czytania

British Christmas Traditions: Food, Decor, and Customs

Bo?e Narodzenie w Anglii to czas pe?en wyj?tkowej magii. Wielowiekowe tradycje przeplataj? si? z nowoczesnymi…

3 Min czytania

Kompletny Przewodnik: Odmiana Vouloir” w Francuskim”

Francuski, znany z elegancji i romantyzmu, oferuje równie? bogactwo gramatyczne, które pocz?tkuj?cy mog? uwa?a? za…

3 Min czytania

Szanowni Pa?stwo w Angielskich Mailach: Jak Pisa? Poprawnie

W dzisiejszym globalnym ?wiecie, umiej?tno?? pisania profesjonalnych maili w j?zyku angielskim jest kluczowa dla sukcesu…

3 Min czytania

10 Kluczowych Czasowników Niemieckich dla Pocz?tkuj?cych

Znajomo?? j?zyka niemieckiego otwiera przed Tob? drzwi do nowych mo?liwo?ci – zarówno w ?yciu prywatnym,…

3 Min czytania

15 S?ynnych Duchów: Nazwy i Historie z Polski i ?wiata

Anegdoty i opowie?ci o duchach s? nierozerwalnie wpisane w kultur? ludzk?, stanowi?c most ??cz?cy przesz?o??…

3 Min czytania

1920s Phrases Revived in Modern English: A Guide

Zjawisko przywracania do ?ycia starych zwrotów i s?ówek jest fascynuj?cym zjawiskiem j?zykowym, które obserwujemy od…

3 Min czytania

8 Zaskakuj?ce S?owa Niemieckie – Nie Daj Si? Zmyli?!

Nauka j?zyka niemieckiego mo?e by? pe?na niespodzianek, szczególnie kiedy natrafimy na s?owa, które wydaj? si?…

3 Min czytania

?azienka w ró?nych j?zykach: Angielski, Hiszpa?ski i wi?cej

Opanowanie podstawowych s?ów i zwrotów w ró?nych j?zykach to pierwszy krok do p?ynnego porozumiewania si?…

3 Min czytania

10 Zda? o Sobie po Niemiecku: Skuteczne Wskazówki i Przyk?ady

W dzisiejszych czasach znajomo?? j?zyków obcych otwiera przed nami wiele drzwi – zarówno w ?yciu…

3 Min czytania

Australijski Slang: Przewodnik po Brekkie” i Wi?cej”

Australia jest krajem pe?nym niespodzianek, nie tylko ze wzgl?du na swoj? unikaln? faun? i flor?,…

3 Min czytania

Znaczenie Tr?ci Myszk?” i Inne Wyra?enia z Lat 50″

Wyra?enia z lat 50. XX wieku w Polsce, takie jak „tr?ci myszk?”, stanowi? fascynuj?cy element…

3 Min czytania

Bu?ka z Mas?em po Angielsku: Motywuj?ce Zwroty do Nauki

Nauka angielskiego mo?e wydawa? si? trudnym zadaniem, ale w rzeczywisto?ci jest „bu?k? z mas?em”, je?li…

3 Min czytania

Bling Bling: Znaczenie, Pochodzenie i Wp?yw na Kultur?

„Bling Bling” to zwrot, który w pierwszej dekadzie XXI wieku zdominowa? kultur? masow?, staj?c si?…

3 Min czytania

Cockney: Przewodnik – Historia, Akcent i S?ownictwo

Cockney to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i fascynuj?cych akcentów brytyjskich. Pochodzi z wschodniego Londynu i…

3 Min czytania

Feminizm: Definicja, Historia, Wp?yw i Rozwój w Polsce

Feminizm jest ruchem spo?ecznym, politycznym i intelektualnym, który d??y do równouprawnienia p?ci. Jego ideologia opiera…

3 Min czytania

Dzie? Tolerancji: Wk?ad Stowarzyszenia Lambda w Równo??

Dzie? Tolerancji obchodzony jest na ca?ym ?wiecie w celu promowania akceptacji i zrozumienia mi?dzy ró?nymi…

3 Min czytania

Bawarski: Przewodnik – Historia, Nauka i Wp?yw Kulturowy

J?zyk bawarski, b?d?cy jednym z dialektów u?ywanych w Niemczech, szczególnie w regionie Bawarii, kryje w…

3 Min czytania

Domowa Nauka J?zyków: Kompletny Przewodnik Krok po Kroku

Nauka nowego j?zyka w zaciszu w?asnego domu nigdy nie by?a tak ?atwa i efektywna jak…

3 Min czytania

Czy Angielski Jest Trudny? Porady i Historie Sukcesu

Wiele osób zastanawia si?, czy nauka j?zyka angielskiego jest trudna i co czyni ten j?zyk…

4 Min czytania

Czy Polski to Najtrudniejszy J?zyk ?wiata? Odkryj!

Wiele osób zastanawia si?, czy polski jest najtrudniejszym j?zykiem ?wiata. Jest to pytanie, które wywo?uje…

3 Min czytania

Etymologia: Klucz do Zrozumienia J?zyka Polskiego

Etymologia to nauka, która bada pochodzenie s?ów oraz histori? ich zmian zarówno w formie, jak…

3 Min czytania

Cristiano Ronaldo: Wieloj?zyczny Talent w ?wiecie Sportu

Cristiano Ronaldo, uznawany za jednego z najlepszych pi?karzy w historii, nie tylko zachwyca swoimi umiej?tno?ciami…

3 Min czytania

Emotki na LinkedIn: Jak Kszta?tuj? Komunikacj? w 2023

W dzisiejszym cyfrowym ?wiecie, gdzie profesjonalna komunikacja przenosi si? do przestrzeni online, narz?dzia wyrazu te?…

3 Min czytania

Depeche Mode: Znaczenie Nazwy i Wp?yw na Muzyk? Elektronik?

Depeche Mode to nazwa, która od dziesi?cioleci elektryzuje ?wiat muzyki. Ten brytyjski zespó? zaw?adn?? sercami…

3 Min czytania

Dwuj?zyczno??: Korzy?ci, Wyzwania i Jak J? Rozwija?

Dwuj?zyczno?? sta?a si? nieodzown? umiej?tno?ci? w dzisiejszym globalnie po??czonym ?wiecie. Posiadanie umiej?tno?ci komunikacji w wi?cej…

3 Min czytania

Czasowniki Nieregularne w Angielskim: Lista i Metody Nauki

Czasowniki nieregularne w j?zyku angielskim to wyj?tkowe formy czasowników, które nie pod??aj? za zasadami typowej…

3 Min czytania

9 Zabawne S?owa z Ró?nych J?zyków – Odkryj Ich Znaczenia

J?zyki ?wiata kryj? w sobie wiele ciekawostek i unikalnych wyra?e?, które nie maj? bezpo?rednich t?umacze?…

3 Min czytania

Brytyjski vs Ameryka?ski Angielski: Kluczowe Ró?nice

Porównanie brytyjskiego i ameryka?skiego angielskiego to fascynuj?ce podró?e przez ró?norodno?? tego globalnego j?zyka. Obie odmiany…

3 Min czytania

Brytyjski Angielski: Przewodnik i Ciekawostki – Jak Mówi? Jak Anglicy

J?zyk angielski jest obecnie jednym z najpopularniejszych j?zyków na ?wiecie, jednak jego odmiany znacz?co ró?ni?…

3 Min czytania

Alfabet Hiszpa?ski: Kompletny Przewodnik po Wymowie

Nauka hiszpa?skiego otwiera przed Tob? drzwi do ?wiata pe?nego kultury, historii i niezapomnianych przygód. Jednym…

3 Min czytania

Brytyjski Akcent: Przewodnik i Porady Jak Go Opanowa?

Zrozumienie i nauczenie si? brytyjskiego akcentu to fascynuj?ca podró? przez bogat? histori? i ró?norodno?? akcentów…

3 Min czytania

Angielski: Jak Mówi? o Pogodzie – Zwroty i Dialogi

Nauka j?zyka angielskiego otwiera przed Tob? drzwi do ca?ego ?wiata, a pogoda jest jednym z…

3 Min czytania

5 Zawody Dla Ludzi o Niezwyk?ych Umiej?tno?ciach

Zawody wymagaj?ce niezwyk?ych umiej?tno?ci przyci?gaj? ludzi, którzy nie boj? si? wyzwa? i ci?gle d??? do…

3 Min czytania

Angielskie Liczby: Kompletny Przewodnik od Podstaw do Dat

Uczenie si? j?zyka angielskiego to przygoda, która otwiera przed nami drzwi do mi?dzynarodowej komunikacji i…

3 Min czytania

Berlin in English: Guide to the Bilingual City Experience

Berlin, jako stolica Niemiec, przez lata ewoluowa?, staj?c si? prawdziw? metropoli? kulturow? i j?zykow?. Dzi?ki…

3 Min czytania

Odkryj Luksemburski: J?zyk Bliski Niemieckiemu

Czy kiedykolwiek zastanawiali?cie si?, jakie j?zyki s? najbardziej podobne do niemieckiego? Jednym z interesuj?cych przyk?adów…

3 Min czytania

Opanuj Odmian? Être” w J?zyku Francuskim: Kompletny Przewodnik”

Czasownik „être” nale?y do grupy najbardziej podstawowych i niezb?dnych czasowników we francuskim arsenale j?zykowym. Jego…

3 Min czytania